Kadry, Płace i ZUS Pro

Program komputerowy umożliwiający kontrolowanie i kompletowanie informacji kadrowych oraz wyliczanie płac, rozliczanie się z ZUS i US pracowników / zleceniobiorców / właścicieli. Program tworzony przy aktywnym udziale ekspertów działu kadr Biura Rachunkowego firmy dGCS SA, podpowiada konieczne do wykonania kroki, co znacznie ułatwia pracę z programem. Jest także na bieżąco aktualizowany do obowiązujących przepisów.

Kadry

 • prowadzi ewidencję danych personalnych pracowników i zleceniobiorców, właścicieli,
 • umożliwia elastyczne określenie sposobu finansowania składek ZUS każdemu pracownikowi (50% Ubezpieczony – 50% Płatnik, ubezpieczony, płatnik, Budżet, PFRON)
 • posiada słowniki kodów: oddziałów NFZ, tytułu ubezpieczenia, wykonywanego zawodu, wykształcenia, pracy w szczególnych warunkach, stopnia niezdolności do pracy; oraz typu identyfikatora,
 • gromadzi informacje o pracownikach: wykształcenie, rachunek bankowy, urząd skarbowy, historia zatrudnienia, służba wojskowa, rodzina, staż pracy,
 • generuje dokumenty dotyczące zatrudnienia pracowników tj. umowa o pracę, szczegółowe warunki zatrudnienia, aneksy, wypowiedzenie warunków, rozwiązanie umowy, świadectwo pracy,
 • ewidencja szkoleń BHP, badań okresowych, wypadków i wyposażenia, pilnowanie terminów ważności;
 • nalicza i rozlicza urlopy wypoczynkowe oraz prowadzi ewidencję innych nieobecności;
 • umożliwia tworzenie i wydruk poniższych dokumentów: umowy o pracę, szczegółowe warunki zatrudnienia, aneksów, świadectwa pracy, wypowiedzenia warunków umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę, umów przeterminowanych, zakresu obowiązków, regulaminu pracy, kwestionariusza osobowego, kartoteki pracownika, wydruki dot. badań okresowych, szkoleń, kartoteki wypadków, wyposażenia pracowników,
 • pozwala dostosować pod własne potrzeby wybrane dokumenty kadrowe z poziomu programu Microsoft Word.

Płace

 • oblicza płace według różnych systemów wynagradzania,
 • umożliwia definiowanie każdego składnika płacowego (niezależnie od stopnia skomplikowania np. płaca stała, godzinowa, akord, premia, dodatki, dodatki stażowe, potrącenia i wiele innych) lub skorzystanie ze standardów dostępnych w programie,
 • istnieje możliwość określenia indywidualnych parametrów dla elementów płacowych tj. czy składnik ma być opodatkowany, czy ma być on objęty określoną składką ZUS, czy składnik ma być wliczany do podstawy średniej urlopowej czy chorobowej, określenie dla składnika kodu ZUS , wpływu na składnik nieobecności,
 • definiowanie działań matematycznych na składnikach, obliczanie składników na podstawie innych składników, definiowanie ograniczeń, terminów ważności,
 • rozlicza właścicieli firm z ZUS,
 • umowy cywilno-prawne: umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich, kontrakt menedżerski, umowy o udział w pracach organów stanowiących osób prawnych. Umożliwia wystawienie do jednej umowy wielu rachunków lub faktur.
 • oblicza wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, pielęgnacyjne, rodzinne, rehabilitacyjne, wychowawcze i pogrzebowe,
 • udziela pożyczek, umożliwia spłatę w dowolnej ilości rat, automatycznie potrąca raty pożyczki podczas liczenia wypłaty,
 • oblicza dodatkowe wypłaty (kilka w miesiącu dla pracowników),
 • wypłata zaliczek,
 • wydruk przelewów za wypłaty na ROR, za zaliczki, za deklaracje PIT-4, za umowy cywilno-prawne,
 • możliwość tworzenia oraz wydruk wielu list płac w miesiącu oraz wielu wypłat na jednej liście płac, wydruk kwitków z wypłat, wydruk karty wynagrodzeń, listy płac z umów cywilno-prawnych,
 • elastyczne ustalanie wysokości zmiennych finansowych np. progów podatkowych, zasiłków, składek ZUS,
 • wydruk listy pożyczek, listy zaliczek, zaświadczenia o zarobkach (, oświadczenia o kosztach+25%, zestawienia składek zdrowotnych,
 • raporty na potrzeby GUS.

Czas pracy

 • odnotowywanie obecności (indywidualne i grupowe) i nieobecności, nadgodzin 50% i 100%, godzin nocnych,
 • większość typów nieobecności automatycznie modyfikuje dane płacowe,
 • podsumowanie dni zasiłkowych i stażu pracy,
 • dokładne określanie czasu pracy,
 • definiowalny kalendarz dla wybranych pracowników lub grup,
 • wydruk listy obecności z danymi lub pustej, kartoteki czasu pracy, wniosku o urlop, karty urlopowej,
 • możliwość rozliczania nieobecności w różnych miesiącach,
 • definiowanie typów dni, wyjątków, dni wolnych i świąt.

Deklaracje

 • drukuje deklaracje do rozliczeń z urzędami skarbowymi: PIT-4, PIT-11/8b, PIT-40,PIT-2 (możliwość edycji danych podpowiadanych przez program),
 • eksportuje wszystkie dane dot. deklaracji ZUS do programu Płatnika np. RCA, DRA, RSA itp.
 • Zestawienia o obniżonych składkach zdrowotnych do NFZ.

Inne

 • obsługuje Zakłady Pracy Chronionej (ZPChr),
 • importuje dane personalne pracowników z programu Płatnik,
 • eksportuje niektóre dane do edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych (np. Microsoft Word i Excel),
 • współpracuje z rejestratorami czasu pracy,
 • system obsługi baz danych Microsoft SQL Serwer 2000 – wraz z programem załączona jest bezpłatna wersja MSDE, która umożliwia pracę na pięciu stanowiskach komputerowych jednocześnie.

Cennik

 Kadry, Płace i ZUS Pro dla firm

Wersja dla firm oraz liczba pracowników Cena pełnej wersji
do 20 490,00 zł netto
do 50 pracowników 790,00 zł netto
do 200 pracowników 1390,00 zł netto
do 500 pracowników 1890,00 zł netto
bez ograniczeń pracowników uzgodnienia telefoniczne

Kadry, Płace i ZUS Pro dla biur rachunkowych

Wersja dla biur rachunkowych oraz liczba pracowników Cena pełnej wersji
do 50 firm / do 100 pracowników 790,00 zł netto
do 500 firm / do 100 pracowników 1 390,00 zł netto
bez ograniczeń pracowników uzgodnienia telefoniczne

Kadry, Płace i ZUS Pro dla Firm

Ilość osób w bazie Cena netto aktualizacji
do 10 osób w bazie 140,00 zł
do 20 osób w bazie 200,00 zł
do 50 osób w bazie 275,00 zł
do 100 osób w bazie 350,00 zł
do 200 osób w bazie 600,00 zł
do 500 osób w bazie 1200,00 zł
Wyższe ilości pracowników uzgodnienia indywidualne

Kadry, Płace i ZUS Pro dla Biur Rachunkowych

Ilość obsługiwanych firm/ ilość osób w jednej firmie (bazie) Cena netto aktualizacji

Do 50 firm

do 50 firm / do 10 osób w bazie 200,00 zł
do 50 firm / do 20 osób w bazie 250,00 zł
do 50 firm / do 50 osób w bazie 375,00 zł
do 50 firm / do 100 osób w bazie 525,00 zł
do 50 firm / do 200 osób w bazie 900,00 zł
do 50 firm / do 500 osób w bazie 1800,00 zł
wyższe ilości pracowników uzgodnienia indywidualne

Do 500 firm

do 500 firm / do 10 osób w bazie 250,00 zł
do 500 firm / do 20 osób w bazie 275,00 zł
do 500 firm / do 50 osób w bazie 437,50 zł
do 500 firm / do 100 osób w bazie 612,50 zł
do 500 firm / do 200 osób w bazie 1050,00 zł
do 500 firm / do 500 osób w bazie 2100,00 zł
wyższe ilości pracowników uzgodnienia indywidualne

Podane ceny są cenami netto w PLN. Nie zawierają 23% podatku VAT.